top of page
  • Writer's pictureDonald Jumps

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล กรรมการผู้จัดการกสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป(KBTG)

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล กรรมการผู้จัดการกสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป(KBTG) เบื้องหลังผู้ร่วมสร้าง community ของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านปัญญาประดิษฐ์ ปูทางงานเสวนาประดับชาติ “AI Thailand Forum 2023”


ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล  กรรมการผู้จัดการกสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป(KBTG)
ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล กรรมการผู้จัดการกสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป(KBTG)

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่

AI Thailand Forum 2023 เป็นงานที่ให้การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ KBTG ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของประเทศเพื่อให้รู้จักและเข้าถึงการใช้งาน AI ในโลกปัจจุบัน


ร่วมกำหนดทิศทางประเทศ

งานนี้ยังเป็นงานที่ช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย และร่วมสร้าง community ของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านปัญญาประดิษฐ์ โดย KBTG คาดหวังว่าการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยให้ community สามารถขับเคลื่อนโครงการระดับประเทศได้ในเร็ววันนี้


พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

ทาง KBTG มองมองว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ และทวีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างผลิตผลและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กรและประเทศ


เอไอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

AI ถือเป็นเทคโนโลยีทวีคูณ (exponential technology) ส่งผลกระทบในเชิงกว้าง ทั้งในแง่บวกและลบ อย่างไรก็ตาม KBTG เราไม่ได้มองว่า AI จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ แต่มองว่า AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของคนได้มากขึ้นได้อย่างไร และด้วยวิธีไหนมากกว่า


การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ และเอไอ

ประเด็นหลักๆ คือการปรับตัวเข้าหากันของ AI และมนุษย์ เพื่อให้เกิดปัญญาประดิษฐ์แบบเสริมกัน (Augmented Intelligence) ดังนั้นเราจึงพัฒนา AI product ของเราภายใต้ concept นี้ ยกตัวอย่าง งานของเราที่ผ่านมาเช่น future you ก็สร้างสรร ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนใช้สามารถหาตัวตน ให้เจอ รวมถึง inspire ตัวเอง และ เรา KBTG จะใช่แนวคิดนี้ในการ พัฒนา product ของเราต่อไป


มุมมองการลงทุนของ KBTG

การลงทุนในด้าน AI ของ KBTG มีหลายรูปแบบ มีทั้งการทำการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (in-house R&D) การร่วมพัฒนาความสามารถกับหน่วยงานและบริษัทอื่นๆ (AI co-research) รวมไปถึงการลงทุนในภาคเอกชน (venture investment) ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบ face recognition ในบริษัท Kasikorn Labs, การร่วมพัฒนาระบบประมวลผลภาษาไทย (Thai NLP) กับ NECTEC


บทบาทของเอไอในในสังคมของ KBTG

เรามองเห็นว่า AI จะเข้ามามีบทบาทใน KBTG 2 รูปแบบ แบบแรก คือการนำ AI มาช่วยปรับการทำงานและบริการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น (AI Transformation) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น (เช่น เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า สำหรับการยืนยันตัวตน หรือ ChatGPT เพื่อให้บริการลูกค้า) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เช่น การทำ Generative AI มาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการนำระบบ OCR มาช่วยประมวลผลเอกสาร) การลดความเสี่ยง (เช่น การพิจารณาให้ credit หรือการตรวจสอบ fraud) หรือการเพิ่มรายได้ทางธุรกิจ (เช่น product recommendation)


อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การนำเทคโนโลยี AI มาสร้างสินค้าและบริการแบบใหม่ (AI Innovation) เช่น การสร้าง Future you technology ที่ใช้ทั้ง เทคโนโลยี virtual assistance และ generative AI เข้ามาสร้างตัวตนเสมือนของผู้ใช้ในอนาคต เพื่อจุดประสงค์ในสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ หรือการวางแผนทางการเงิน


เชิญชวนประชาชนร่วมงาน AI Thailand Forum 2023

AI เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่กำลังเปลี่ยนโลก และชีวิตของมนุษย์ จึงอยากส่งเสริมให้ทุกท่าน มีความตระหนักในความสำคัญ รวมไปถึงค้นหาข้อมูล หลักปฏิบัติ เพื่อปรับตัวเองและหน่วยงาน ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงจาก AI จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเรื่อง AI มางาน AI forum ครั้งนี้ ท่านจะได้รับฟัง แนวคิดเรื่อง AI และ use case ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง และกำลังจะเกิดขึ้นจากมุมมองของ เหล่า guru ที่มาเป็น speaker ในงาน


Comments


bottom of page