top of page

AGENDA

16
AUG
2023

10:00 / เปิดลงทะเบียนเข้างาน

10:30 / Opening Ceremony and MOU Signing for Thailand AI Standard

11:05 / แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)

 • ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

11:30 / แนะนำและเปิดตัว OpenThai GPT พร้อมแนะนำ Partner ด้านข้อมูล

 • ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร   นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

        และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด

12:00 / LUNCH

13:00 / Beyond Generative AI: Exploring the Next Frontier in Artificial Intelligence

 • ดร. อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร   AiCE Program Director, AI Engineering Institute, CMKL University

 • ดร. ปรัชญา บุญขวัญ   Senior Researcher, NECTEC

 • คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา   CEO, Ava Advisory Group

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย  อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

13:30 / องค์กรแบบไหนได้รับประโยชน์และควรปรับตัวในยุค AI

 • คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ    CEO Office, TILDI CJ Express Group

 • ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม    CEO/Co-Founder, ZTRUS

 • คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ    Co-Founder & Chief Product Officer, Wisesight (Thailand) Co.,Ltd.

ดำเนินการเสวนา โดย   คุณภาดารี อุตสาหจิต   Co-founder and CEO at Lightwork AI

14:00 / ระบบนิเวศด้าน AI เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 

 • คุณสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์   Head of Corporate Venture Capital, Banpu Public Company Limited

 • ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร   Executive Vice President, DEPA

 • คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี   CEO, Smart ID Group Co., Ltd.

ดำเนินการเสวนา โดย   คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์​   Managing Director, Promes Co., Ltd.

14:30 / Alisa Generative AI by Glory Forever PCL.

 • คุณจรัญพัฒณ์ บุญยัง   CEO, Glory Forever PCL. ผู้พัฒนา Alisa (Generative AI)

14:45 / ความรับผิดชอบ มาตรฐาน และการกำกับดูแลจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจด้าน AI

 • ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ   Chief Technology Officer, ZTRUS

 • ดร. อภิวดี ปิยธรรมรงค์    Senior Researcher, NECTEC

 • ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด   Advisor (Digital Transformation), ETDA

 • ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริม   Senior Advisor, PDPC

ดำเนินการเสวนา โดย   คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล  อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
President, ISEM

15:15 / Networking Break

15:30 / บทบาทเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมมุ่งเป้าของประเทศและการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับ ESG ในระดับสากล

 • คุณปริวรรต วงษ์สำราญ   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 • ดร. วโรดม คําแผ่นชัย   CEO and Co-Founder, AltoTech Global

 • ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ   อุปนายกสมาคมและรักษาการนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC

ดำเนินการเสวนา โดย คุณจีรณา น้อยมณี   Senior R&D Analyst, SCBX​

16:00 / M.A.D at KBTG, The Secret Sources of Success by KBTG

 • ดร.โกเมษ​ จันทวิมล   Principal Research Engineer, KASIKORN BUSINESS TECHNOLOGY GROUP (KBTG)

16:15 / ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน AI ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค SEA

 • ดร. ชนิตา ว่องวิริยะวงศ์   CEO, Eatlab

 • ดร. ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล   Managing Director & Distinguished Visionary Architect,  KASIKORN BUSINESS TECHNOLOGY GROUP (KBTG) 

 • ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย   Founder & CEO, BOTNOI GROUP

ดำเนินการเสวนา โดย   คุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา  Founder & CEO, SABLE

16:45 /  คนยุคใหม่เตรียมตัวและใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อ AI ฉลาดขึ้นทุกวัน

 • ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์   Co-founder & CEO, Coraline

 • คุณกษิดิศ สตางค์มงคล (ทอย Datarockie)   Data Analytics Manager @Samsung Thailand, Data Team Lead @adapter digital agency, แอดมินเพจ DataRockie

 • คุณธัชชานนท จูงพิริยะพงษ์   Researcher, AI Rangers

ดำเนินการเสวนา โดย   คุณวีรพล วีระโชติวศิน   Managing Director, Mindfulness Psychology

17:30 / Meet & Greet and Networking

17
AUG
2023

09:00 / เปิดลงทะเบียนเข้างาน

09:10 / พิธีปิดและมอบเหรียญรางวัลโครงการ Super AI Engineer Season 3

11:00 / อนาคตของงานที่เปลี่ยนไปและเตรียมความพร้อมสำหรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI 

 • คุณธนกร ชาลี   Chief Operating Officer, MFEC Public Company Limited

 • ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์   Senior Tech Advisor, SCB10X

 • ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ   อุปนายกสมาคมและรักษาการนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC

ดำเนินการเสวนา โดย  คุณวิภาส สุตันตยาวลี   Chief of Product and Data Analytics, Promes​​

11:30 / โครงสร้างพื้นฐานและการนำผลการวิจัยด้าน AI เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

 • ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์   CEO & Co-founder, ViaLink

 • ดร. กริช นาสิงห์ขันธุ์   Head of Leveraging Technology Solutions Section, NECTEC

 • รศ. ดร. ศิริเดช บุญแสง   คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล Touch Group CEO & Founder, Touch Technologies

ดำเนินการเสวนา โดย  ดร. ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล   Lecturer, Rangsit University​

12:00 / LUNCH

13:00 / Super AI Startup Pitching

14:30 / Conversational AI: The First AI Banking Conversation by Krungsri Innovation Center

 • ดร. ธนารี โพธิ์งามวงศ์   Head of AI Product, Krungsri Innovation Center

14:45 / ความต้องการแรงงานและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้าน AI ของประเทศ

 • ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต   กรรมการและประธานวิชาการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และหัวหน้าทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ   รองประธานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผศ. ดร. อซีส นันทอมรพงศ์   คณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คุณตุลย์ โรจน์เสรี   Head of Data and Analytics Division, Bank of Ayudhya PCL.
ดำเนินการเสวนา โดย  ดร. ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

15:15 / Networking Break

15:30 / แบ่งปันประสบการณ์สตาร์ทอัพด้าน AI ในกลุ่มธุรกิจเกษตร

 • ดร. พรชัย ฉวีวัฒน์   CTO, FarmConnect Asia

 • ดร. กันย์​ กังวาน​สาย​ชล   CEO & Founder, Algaeba

 • คุณภูวินทร์ คงสวัสดิ์   CEO & Co-founder, EasyRice Digital

ดำเนินการเสวนา โดย  ดร. ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ​

16:00 / แบ่งปันประสบการณ์สตาร์ทอัพด้าน AI ในกลุ่มธุรกิจการเงิน การตลาด และอีคอมเมิร์ซ

 • คุณภทรกร นิจจรัลกุล   CEO & Co-founder, DeepCapital 

 • คุณพรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ   AI Venture Builder, Synapes Thailand

 • คุณสถาพน พัฒนะคูหา   CEO, Guardian GPT

ดำเนินการเสวนา  โดย  คุณมติชน มณีกาศ   Founder & Head of Research Center, VulturePrime

16:30 / แบ่งปันประสบการณ์สตาร์ทอัพด้าน AI ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น และธุรกิจเพื่อสังคม

 • คุณจรัญพัฒณ์ บุญยัง   CEO, Glory Forever Public Company Limited

 • คุณณัฐภัทร ทวีกาญจน์   L&D Coordinator, Vulcan Coalition

 • คุณกิตติ พรศิวะกิจ   Board of Director, Authority of Thailand

ดำเนินการเสวนา โดย ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย   อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด​

17:00 / การแบ่งปันประสบการณ์ในค่าย Super AI Engineer SS3 (ตัวแทนเหรียญทอง)

ดำเนินการเสวนา โดย  คุณเขมรินทร์ วีระเผ่า   Chief Technology Officer (CTO), Connected Tech

17:30 / การแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่โครงการ Super AI Engineer Season 1 & 2

 • นพ. ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์   อาจารย์, SiData+ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • ร.ต.ท. คเณศ มณีรัตน์   Blockchain Solution Engineer, KBTG

 • คุณเขมรินทร์ วีระเผ่า   Chief Technology Officer (CTO), Connected Tech

 • ดร. ธัญณิชา ทองอยู่   President Assistant, Thepsatri Rajabhat University

ดำเนินการเสวนา โดย  คุณขวัญชัย กล่อมเมฆ Data Scientist, Alpha Hub   

และ พญ. แพรรดา วงศ์สูง  Master's Student in Computer Science, Chulalongkorn University

bottom of page