top of page
  • Writer's pictureDonald Jumps

เปิดใจหัวหน้าทีมพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทยขนาดใหญ่ OpenThaiGPT

เอไอ เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต

ตามที่เรารู้ดีอยู่แล้วว่า AI กำลังมีบทบาทที่สำคัญขึ้นในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม, ภาคการศึกษา, หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเรา เราเห็นถึงความสำคัญในการที่ทุกคนควรจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และวิธีการที่มันสามารถช่วยเราในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่เราทำให้ดียิ่งขี้น


ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

ภารกิจสำคัญของ สมาคมฯ

สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) มีภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

  1. ส่งเสริมธุรกิจด้าน AI: AIEAT ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้มีการพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและธุรกิจในระดับภูมิภาค

  2. สร้างเครือข่ายข้อมูลและความรู้: สมาคมช่วยสนับสนุนและให้บริการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ AI รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลนักพัฒนา AI และคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

  3. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน AI: AIEAT เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนามาตรฐานสำหรับสินค้าและบริการ AI ในประเทศไทย ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ AI ในประเทศ

  4. การส่งเสริมการฝึกอบรมและการสร้างแรงงานที่มีความสามารถ: AIEAT ช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถของแรงงานในด้าน AI

  5. เป็นตัวแทนในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ: AIEAT มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ AI

AIEAT จึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทำให้มีการพัฒนาและนวัตกรรมทางด้าน AI ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและธุรกิจของไทยAI Thailand Forum 2023 คืองานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทุกด้านในเทคโนโลยีเอไอ มาอยู่ร่วมกันมากที่สุด

งาน AI Thailand Forum 2023 นี้ เราจัดขึ้นมาเพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, นักวิจัย, และผู้ประกอบการที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, แนวคิด, และเทรนด์ล่าสุดในวงการ AIเอไอ เข้ามาปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินธุรกิจไปแล้ว

AI มีบทบาทสำคัญที่จะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานและมองเห็นโลกของเราไปในทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น AI, หรือปัญญาประดิษฐ์, มีบทบาทสำคัญอย่างมากในสังคมและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน


การปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วในการปฏิบัติงาน

ด้วยการใช้ AI, องค์กรสามารถปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ได้ เช่น การใช้ AI ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทำให้องค์กรสามารถค้นหาแนวโน้ม และทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ


การเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ

AI ช่วยในการวิเคราะห์และตีความเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเก็บกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพได้


การสร้างความร่วมมือในงาน และความประทับใจต่อมาตราฐานการให้บริการ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

AI สามารถทำงานร่วมกับคนได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่นการใช้แชทบอท (Chatbot) ในการตอบสนองคำถามจากลูกค้าทำให้การบริการดีขึ้นและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ


สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อตอบสนองต่อตลาด

AI ไม่เพียงแต่ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว แต่ยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคตเทคโนโลยีเอไอ เข้ามาสร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมได้

เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน และมีความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต, การบริการ, การเงิน, การศึกษา หรือแม้แต่สาธารณสุข ซึ่งทำให้เป็นแนวโน้มที่มีศักยภาพสูงในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนการลงทุนเทคโนโลยีด้านเอไอมีความสำคัญ

ที่ผ่านมา เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ได้รับการสนับสนุนอย่างแรงจากทั่วโลก ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล, องค์กรสาธารณประโยชน์, และภาคเอกชน ดังนั้นการลงทุนในเทคโนโลยีกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมและอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง


OpenThaiGPT คือเครื่องมือแรกให้ Chatbot สามารถตอบคำถามภาษาไทยได้แม่นยำ

OpenThaiGPT, ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ สนับสนุน ภาษาไทย ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการทำ Fine-Tuning จาก Llama v2 เพื่อให้เข้าใจภาษาไทย โมเดลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีในการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาไทย เช่น การสร้าง chatbot ที่สามารถตอบคำถามภาษาไทยได้แม่นยำ การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ภาษาไทย หรือแม้แต่การสร้าง AI ที่สามารถเขียนบทละครเรื่องราวที่มีความซับซ้อนในภาษาไทย


การทำโอเพนซอร์ส (Open Source) ด้าน AI จะสร้างความประโยชน์ให้กับประเทศไทย

การสร้างโมเดล AI ที่เป็นโอเพนซอร์ส เช่น OpenThaiGPT สามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย


  1. การศึกษาและการวิจัย: โมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส สามารถให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจได้เข้าถึงและศึกษาการทำงานของมัน ทำให้เข้าใจดีขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาเป็นงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

  2. การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ: ด้วย AI แบบโอเพนซอร์ส อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำ AI มาปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของระบบของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต, การบริการ, การเงิน, การศึกษา หรือแม้แต่สาธารณสุข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  3. การพัฒนาศักยภาพคน: AI แบบโอเพนซอร์ส สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน AI และการเขียนโปรแกรมของคนไทย ทำให้เราสามารถสร้างทีมงานที่มีความสามารถในการพัฒนาและนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น

  4. การยกระดับความเป็นมาตรฐาน: ด้วย AI แบบโอเพนซอร์ส จะทำให้ไทยสามารถสร้างและมีความเป็นเจ้าของในเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัย ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศอื่นๆ


เชิญชวนผู้สนใจเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ มาร่วมงาน AI Thailand Forum 2023

เราขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมถึงนักพัฒนา, นักวิจัย, ผู้ประกอบการ, นักเรียน, นิสิต, และทุกคนที่มีความตั้งใจพัฒนาหรือนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ ในการร่วมงาน "AI Thailand Forum 2023" ในวันที่ 16-17 สิงหาคม ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต


การแบ่งปันประสบการณ์ และเทคโนโลยีให้กัน

ในงาน AI Thailand Forum 2023 เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญในวงการ AI ของไทย พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้, แนวคิด, และสิ่งที่ได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


พบกับสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้และสัมผัสได้ถึงการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การแสดงผลงานวิจัยและผลการการประยุกต์ใช้ AI ใหม่ๆ จากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Super AI Engineer Season 3 และการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วประเทศไทย


หากอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณต้องไม่พลาด

AI Thailand Forum 2023 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการที่จะรู้, ทำ, และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วย AI หากคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษนี้ งานนี้คือสำหรับคุณ แล้วเจอกันที่งาน "AI Thailand Forum 2023" ครับผมComentários


bottom of page